Членувањето во „ТТА - Кластер за текстил“ е доброволно. Член може да биде секој граѓанин државјанин на Р. Македонија, кој доброволно ке пристапи во Асоцијацијата и ќе го прифати Статутот на Асоцијацијата. Странски државјани исто така можат да членуваат во Асоцијацијата.

Зачленувањето на членовите се врши со пристапница. Висината на чланарината изнесува 12.400,00 денари годишно.

Уплатата се врши на следнава сметка:

Назив: ТТЗ-Штип

Сметка: 300080000045719

Банка: Комерцијална банка, Штип

 

Во продолжение следува пристапницата, Ве молиме да ја пополнитe и ни ја доставите на следнава адреса:

ТТА Пристапница pdf

ТТА Пристапница word

Димитрие Чуповски 13, (спрат 2, соба 17) 1000, Скопје

Контакт тел. 02 3244 093

на име  ТТА – Кластер за текстил                                                                      

 

Наташа Сивевска – Извршен директор

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер