Текстилната Трговска Асоцијација - Кластер за текстил“ е непрофитна организација која ги застапува македонските фирми вклучени на било каков начин во текстилната индустрија. 

 

Основната цел на дејствување е подобра комуникација помеѓу членките на Асоцијацијата во функција на создавање поволни услови за развој на текстилната индустрија, како и подобрување на конкурентноста на истите, преку следење на светските трендови на глобалниот пазар и прилагодување на домашното производство кон таквите трендови.

Активноси и услуги на ТТА-ТК:

  • Прибирање и проширување на информации
  • Формирање на извор на информации за своите членки
  • Организирање на образовни и тренинг семинари и обуки за своите членки
  • Олеснување на контактите помеѓу членките и странските купувачи
  • Вклучување во проекти на Европската Унија од корист за своите членки
  • Организирање на саеми, модни и комерцијални настани
  • Публикација и маркетинг со цел популаризирање на активностите на ТТА и нејзините членки

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер