Текстилнaта Трговска Асоцијација - Текстилен кластер е вклучена во неколку меѓугранични и европски проекти, што овозможува нејзина размена на искуства со асоцијации од регионот и од Европа. 

На компаниите им овозможува одржлив економски развој преку изградба на економскиот капацитети, размена на добри практики и искуство и економска синергија за активно учество на заеднички пазар на ЕУ, подобрување на меѓународната конкурентност, развивање на партнерства помеѓу партнерите со цел зајакнување на капацитетите, подобрување на услугите и остварување на соработка и сл...

ТТА Проекти

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер